HISTORIA

Företaget startades på 1930-talet av Valter Karlsson och Gustav Larsson, som vid den tiden drev jordbruk. Inkomsterna från jorden gav inte tillräcklig försörjning åt familjerna, vilket föranledde lantbrukarna Karlsson och Larsson att bedriva verksamhet vid sidan om jordbruket. Det naturliga var då att utnytja den råvara, som fanns i närheten, nämligen skogen.
Från början tillverkades lådbräder och tunnstav, som utsågades av massaved. Av lådbräderna tillverkades embalage och tunnstaven levererades till tunnbinderi i Jönköping eller Göteborg.
Maskinparken bestod på den tiden endast av en enkel sågbänk med en sågklinga.
Under 40-och 50-talet upphörde i stort sett tunnbindenäringen.
Verksamheten ändrades då till att försåga vanligt sågtimmer till plank och brädor, som levererades till snickeri- och möbelfabriker.
På 70-talet utvecklades verksamheten, produktionen ökades samt försågs med tidsenliga maskiner. Företaget ombildades i bolagsform.

1962 Dess nuvarande namn fick det av grundarnas namnkombinationer.

1973  Ny såghusbyggnad byggs över befintlig såghus- som senare rivs.

1993 Uppfördes en automatisk mätstation jämte timmersortering.

1994-97 Installerades ny datorstyrd såglinje som medger en betydande kapacitetsökning och bättre utnyttjande av råvaran.
AB Karla Trä sysselsätter 13 heltidsantällda i sågverket, samt entreprenörer i skogen för huggning och körning av inköpta rotposter och avverkningsuppdrag.
Råvaran, dvs timret, levereras från skogarna runt sågverket.

1999  2st kammartorkar byggs -samt uppgradering av värmesystem

 

 

2003-2004 Uppfördes en ny panncentral i anslutning till kammartorkarna.

2008 Ytterligare 2 Kammartorkar byggs av Fabrikat KATRES.

2010 Ny automatiskströläggare installeras

2016 Uppgradering av Justerverk ,med nytt paketintag samt installation av maskinell hållfasthetssortering, typ Dynagrade

Den traditionella förankringen i bygden gör sågverket till en naturlig del av dess liv. Sågverken bildar ofta grunden för enskild och kommunal service. Det skapar också sysselsättning i bygden genom skogsarbete, transporter och framställning av bioprodukter. Största möjliga andel av den svenska skogsproduktionen bör förädlas av sågverken. Sågverken är den skogsindustri, som svarar för ca 90% av det sydsvenska skogsbrukets intäkter.
Sågverken utgör en basindustri, som verksamt bidrar till en levande landsbygd och ett aktivt skogsbruk.
Jämfört med massaindustrin ger sågverken tre gånger så mycket sysselsättning per kubikmeter förbrukad råvara.
Sågat virke ger också större exportinkomster per kubikmeter än massa och kräver bara hälften så mycket energi för förädling.

Karla-Tra_small

Skogsbruksplan

Här kommer du åt din skogsbruksplan

Till eskog.se

Kontakta Karla Trä AB Bottnaryd vid köp och försäljning. 
Gynna din hemorts förädlingsindustri vid försäljning av skogsprodukter.

Tel: 036 - 250 56
Fax: 036 - 250 16
email: info@karlatra.se

Copyright © 2019 Karla Trä | Made with in JKPG